02.05.2021 | Poslední aktualizace: 28.05.2021
Aktuální informace o vstupu do Chorvatska platné od 28.5. 2021. Kompletní znění najdete níže v textu a na stránkách Ministerstva zahraničních věci ČR - odkaz je přiložen v textu.

Od 12.6. 2021 bude platit nové Rozhodnutí pro vstup do Chorvatska, ve kterém je změněna lhůta pro vycestování po přijetí druhé dávky vakcíny.

 

Vstup do Chorvatska ze Schengenského prostoru, tj EU/ EHS bude umožněn osobám,  které jsou naočkovány druhou dávkou vakcíny,  a to hned po očkování druhou dávkou, nebude již třeba čekat až uběhne 14 dní.

 

Pouze u vakcíny Janssen, která se očkuje v jedné dávce, je třeba dodržet lhůtu 14 dní.

 

Originál rozhodnutí zde: https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20granica,%2011.06.2021..pdf

 

Ostatní možnosti vstupu zůstávají zachovány.

 

Informace o vstupu do Chorvatska platné od 28.5. 2021

Kompletní znění najdete níže v textu a na stránkách MZV - odkaz je ZDE - stránka MZV ČR.

 

02.03.2021 / 15:00 | Aktualizováno: 28.05.2021 / 21:44

1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Štáb civilní ochrany Chorvatské republiky dne 30. 11. 2020 rozhodl o dočasném omezení při překračování státní hranice a vstupu na území.

Nové opatření  vstoupilo v platnost dne 01. 04. 2021 a jeho platnost byla prodloužena do 15. června 2021, s možností dalšího prodloužení.

Omezení se mj. vztahuje na občany Evropské unie, tedy i občany České republiky, pro které platí, že pokud cestují do Chorvatska musí při vstupu na území Chorvatska předložit:

  • - negativní RT - PCR test ne starší 48 hodin
  • - nebo rychlý antigenní test na SARS-CoV-2, který je zveřejněn na Společné listině rychlých antigenních testů, které mezi sebou uznávají členské státy EU, ne starší 48 hodin, vydaný lékařským zařízením nebo akreditovanou laboratoří a podepsaný lékařem, s tím že výsledek testu musí viditelně uvádět výrobce testu a/nebo komerční název testu
  • - nebo potvrzení o očkování proti nemoci COVID-19 pro osoby, u kterých uplynulo 14 dní od očkování druhou dávkou, nebo od očkování první dávkou pokud se jedná o vakcínu, která se podává v jedné dóze.

Dle rozhodnutí Krizového štábu Chorvatské republiky cestujícím bude umožněn vstup do Chorvatska v případě, že prodělali nemoc COVID - 19. Tuto skutečnost dokládají pozitivním RT - PCR  testem nebo pozitivním antigenním testem, které byly provedeny za poslední 180 dnů, ale musí být starší 11 dnů. Za stejným účelem lze využít i potvrzení lékaře o prodělané nemoci COVID-19.

Pokud osoba prodělala COVID-19 a má potvrzení o prodělané nemoci a pokud byla po prodělané nemoci očkována nejméně jednou dávkou očkovací látky, pak se výjimka od povinnosti prokázat se negativním PCR nebo rychlým antigenním testem nebo povinnost karantény prodlužuje do uplynutí 6 měsíců od očkování.

V opačném případě se může cestující nechat testovat na území Chorvatské republiky a do výsledku testu strpět izolaci.

Na děti mladší 12 let, které cestují s rodiči/opatrovníky, se vztahuje výjimka z povinnosti prokazování se negativním testem a samoizolace pokud jejich rodiče/opatrovníci splňují některou z výše uvedených podmínek pro vstup do Chorvatska.

Tranzit přes Chorvatsko je pro české občany povolen ale nesmí přesáhnout 12 hodin na území Chorvatské republiky. Doporučujeme toto opatření přísně dodržovat, doba tranzitu je totiž sledována a její případné překročení je následně označováno za přestupek, který je pokutován vysokými finančními pokutami.

K zajištění plynulého provozu na hraničních přechodech a zkrácení čekací doby je doporučené veškeré potřebné údaje k pobytu v Chorvatsku vyplnit před cestou a to prostřednictvím formuláře na webové stránce entercroatia.mup.hr.  Formulář je k dispozici v několika potřebných jazykových mutacích včetně české. Po vyplnění formuláře dostanou cestovatelé potvrzení  nahlášení cesty a zároveň všechny potřebné informace pro pobyt v Chorvatsku. I nadále bude možné všechny potřebné informace nahlásit přímo na hraničních přechodech.

Během pobytu v Chorvatsku musí přicestovavší osoby dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje především:

  • omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizovat riziko přenosu viru;

Odpovědi na časté dotazy týkající se vstupu do Chorvatska Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky zpracovalo v anglickém a německém jazyce a tyto informace jsou dostupné na jejich webových stránkách v kategorii UZG COVID.


2. DOPRAVA:

Městská hromadná doprava funguje standardním způsobem, jen je povolený počet cestujícíh ve vozidle snížen. Vnitrostátní doprava funguje v omezeném režimu.

Ve všech prostředcích veřejné dopravy (včetně trajektů) je přikázána povinnost nošení roušky/ústenky/respirátoru.


3. OPATŘENÍ:

Úřad veřejného zdraví Chorvatské republiky (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) vytvořil plán opatření pro případ výskytu onemocnění COVID-19 u zahraničních  turistů. Tento plán je podrobně popsán v samostatném článku COVID 19: Postup při nakažení během pobytu v Chorvatsku.

Platná opatření jsou mimo jiné:

-    zákaz konání všech veřejných akcí a shromáždění, na nichž by bylo přítomno více než 100 osob na jednom místě;
-   veřejné akce, shromáždění a slavnosti všeho typu se smí konat pouze do 22 hod.;
-   povinné nošení roušky venku všude tam, kde nelze dodržet fyzickou vzdálenost min. 1,5 m;
-   zákaz prodeje alkoholu od 23 do 6 hod.;
-   zákaz konzumace potravin v kinech;

V platnosti zůstává povinné nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorech, včetně prostředků hromadné dopravy; roušku tak musí nosit:
- zaměstnanci v obchodech a zákazníci během pobytu v prodejně;
- zaměstnanci v pohostinství, kteří vstupují do kontaktu s hosty nebo jsou zapojeni do přípravy a roznášení jídla a nápojů;
- hosté v pohostinských zařízeních, pokud nesedí na svých místech a nekonzumují jídlo či nápoje;
- zaměstnanci obchodních společností, zařízení a institucí, které pracují s veřejností a veřejnost, která přichází do těchto společností, zařízení a institucí (pozn. ZÚ: např. pošty či banky);
- zaměstnanci ve službách, kde vstupují do blízkého kontaktu s klienty (pozn. ZÚ: např. kadeřnictví);
- zaměstnanci v úřadech, kde nelze zajistit vzájemnou vzdálenost min. 2 metry;
-návštěvníci všech společenských a veřejných shromáždění, konaných v uzavřených prostorách;

Všechna výše uvedená opatření platí na celém území Chorvatska. Většina žup a některé obce navíc uplatňují ještě některá dodatečná (přísnější opatření). Kompletní seznam všech opatření je k dispozici na webových stránkách štábu civilní ochrany.

Od soboty 5. 12., kdy vstoupila v platnost expresně schválená novela příslušného zákona, je v Chorvatsku možné výrazněji pokutovat nedodržování epidemiologických opatření, přičemž sankce se vztahují jak na právnické, tak na fyzické osoby. Fyzické osoby (např. za nenošení roušky) mohou být pokutovány do výše 500 HRK (cca 1800 CZK), právnické osoby (např. za provoz zakázané činnosti) až do výše 40.000 HRK (cca 144.000 CZK).

V provozu zatím zůstávají i kina, divadla, muzea a galerie, konat se mohou také profesionální umělecká představení (s výjimkou sborového zpěvu), výstavy a zasedání zastupitelských orgánů, musí však dodržovat početně-prostorová omezení (1 osoba na 4m2), větrat a splňovat další požadavky Chorvatského závodu veřejného zdraví.

Za nedodržování opatření mohou být postiženy právnické osoby/provozovatelé zařízení.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

5. NÁVRAT DO ČR

Chorvatsko  je v současné době zařazeno mezi země s vysokým rizikem nákazy COVID-19 (červená barva).

Podmínky návratu z červené země do České republiky jsou podrobně popsány v článku Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Seznam testovacích center v Chorvatsku, kde je v současné době možné provést RT-PCR test na COVID - 19.

 

zdroj: https://www.mzv.cz/zagreb/cz/viza_a_konzularni_informace/cestovani_a_podminky_vstupu_do.html


Další informace ohledně testů a potvrzení, které požaduje chorvatská strana a které budou kontrolovány na hranících.

Všichni, kteří budou do zavedení zeleného Covid pasu používat pro vstup do Chorvatska potvrzení o antigenním testu doporučujeme používat formulář, který je zveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (je dvojjazyčný a uvádí se tam i výrobce antigenního testu, je vystaven laboratoří/testovacím místem a podepsán/orazítkován, což se v zahraničí včetně Chorvatska vyžaduje:

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Potvrzen%C3%AD_CZ_EN.pdf

 

Chorvatské Ministerstvo vnitra neuznává výsledek testu formou SMS nebo samotesty. Na svých stránkách https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212  uvádí tyto náležitosti, které by mělo mít Potvrzení o antigenním testu:

 

„Pokud byly výsledky antigenního testu provedeny v zahraničí, musí na potvrzení být viditelný výrobce a / nebo obchodní název testu a test musí být vystaven zdravotnickým zařízením / laboratoří a podepsán / potvrzen lékařem. Pokud tak nebude uvedeno, nebude pro vstup do Chorvatské republiky přijato jako důvěryhodné.

Rychlý antigenní test je uveden ve Společném seznamu rychlých antigenních testů uznávaných členskými státy Evropské unie (str.-8.-11), zveřejněném Evropskou komisí. Kromě testů ze Společného seznamu rychlých testů na antigeny uznaných členskými státy Evropské unie je uznatelný i SARS-COV -2 ANTIGEN TEST KIT od čínského výrobce SHENZEN ULTRA - DIAGNOSTIC BIOTEC Co., který není na seznamu schválených testů od Evropské komise.“

 

Anglicky:

The rapid antigen test – RAT is listed in the Common list of rapid antigen tests recognized by the Member States of the European Union, published by the European Commission. In addition to the tests from the Common list of rapid antigen tests recognized by the Member States of the European Union, the SARS-COV -2 ANTIGEN TEST KIT from the Chinese manufacturer SHENZEN ULTRA - DIAGNOSTIC BIOTEC Co., which is not on the list of approved RAT tests of the European Commission, is also accepted.
If the RAT test findings were made abroad, the manufacturer and/or the commercial name of the test must be visible and the test must be issued by a health institution / laboratory and signed / confirmed by a doctor. If otherwise, it will not be accepted as credible for entering the Republic of Croatia.

 

Doporučujeme, aby se klienti před testováním informovali zda dané testovací místo nebo laboratoř provádí výše schválené testy a zda vydávají Potvrzení o antigenním testu na cestu do zahraničí (v angličtině, nebo dvojjazyčně česko-anglické), které kromě běžných údajů z výsledku testu, splňují  tyto podmínky:

 

1.název výrobce antigenního testu

2.podpis

3.razítko testovacího místa nebo laboratoře.

 

(zdroj, CHORVATSKÉ TURISTICKÉ SDRUŽENÍ)

Data budou aktualizována vždy po obdržení nových informací od chorvatské strany

Přihlaste se k odběru novinek