24.06.2020
Přikládáme informace Chorvatského ústavu veřejného zdraví jak postupovat při výskytu onemocnění COVID-19 a dále je zde informace o okamžité zdravotní pěčí pro občany členských států EU

Dokumenty ke stažení ve formátu pdf jsou zde:

Zdravotní péče pro občany EU v Chorvatsku

Metodický postup při onemocnění COVID-19 v Chorvatsku


Informace týkající se Zdravotní péče pro evropské pojištěnce, kterou vydal Chorvatský ústav zdravotního pojištění (HZZO):

COVID-19 - pojištěné osoby z členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska mají nárok na veškerou okamžitou zdravotní péči v jiném členském státě

Pro léčbu nemocí způsobených virem COVID-19 neexistují žádná zvláštní pravidla pro zdravotní péči, ale vztahují se obvyklá pravidla evropských předpisů, týkajících se používání nutné nebo urgentní zdravotní péče v jiném členském státě.

Pojištěnci s Evropským průkazem zdravotního pojištění z jiných členských států Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP-Lichtenštejnsko, Norsko a Island) a Švýcarska, kteří během dočasného pobytu v Chorvatské republice onemocní Covid-19 mají právo používat veškerou nezbytnou, tj. naléhavou zdravotní péči v Chorvatské republice vyžadovanou v souvislosti s léčbou uvedené choroby, hrazenou z povinného zdravotního pojištění, od nemocniční léčby po potřebu lékařské přepravy.

Nejsou žádné zvláštní podmínky, které je třeba splnit, ale tito pojištěnci budou využívat zdravotní péči stejným způsobem a za stejných podmínek jako chorvatští pojištěnci. V souladu s předpisy EU o možné potřebě návratu pacienta z Chorvatska během léčby, může rozhodnout pouze příslušná zdravotní pojišťovna, která pokud to považuje za nezbytné, tento převoz i organizuje.

Všichni poskytovatelé zdravotní péče, kteří mají smlouvu s Chorvatským ústavem zdravotního pojištění (HZZO), jsou při vstupu jasně označeni nálepkou, která rovněž uvádí Evropský průkaz zdravotního pojištění, a v případě potřeby dalších informací, pojištěnci se mohou obrátit na Národní kontaktní místo pro přeshraniční zdravotní péči ncp-croatia@hzzo.hr . Při využívání zdravotní péče související s Covid-19 jsou povinni, stejně jako pojištěné osoby HZZO, dodržovat všechna opatření předepsaná Chorvatským ústavem veřejného zdraví a dalšími příslušnými institucemi, o kterých lze nalézt užitečné informace v angličtině na webových stránkách www.koronavirus.hr .

Takovou zdravotní péči budou využívat zahraniční pojištěnci na základě svého (zahraničního) zdravotního pojištění, pomocí Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo náhradního Osvědčení/Certifikátu, které jim vydá jejich pojistitel. Náklady na takto použitou zdravotní péči hradí HZZO, kterému stejné náklady uhradí zahraniční pojistitel pojištěné osoby.

Stejně tak pojištěnci HZZO, kteří během dočasného pobytu v jiném členském státě EU / EHP / Švýcarsku onemocní koronavirem, mají nárok na veškerou nezbytnou nebo neodkladnou zdravotní péči v zemi, kde se vyskytli, která se vztahuje na léčení stejné nemoci. Takovou zdravotní péči budou využívat na náklady HZZO na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo náhradního osvědčení vydaného HZZO.

Ani v případě léčení chorvatských pojištěnců v jiném členském státě nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky, a tak pojištěnci HZZO budou využívat zdravotní péči stejným způsobem a za stejných podmínek jako pojištěné osoby v zemi dočasného pobytu.

Vzniklé náklady uhradí zahraničnímu zdravotnickému zařízení zahraniční zdravotní pojišťovna, které poté uhradí HZZO stejné náklady.


POSTUP PŘÍ VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ U HOSTA V TURISTICKÉM UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ V DOBĚ PANDEMIE COVID-19

 

Záhřeb 19. června 2020

 

 1. Nutné předpoklady:
  • Jednotky místní samosprávy, místní štáby civilní ochrany, zdravotní střediska a hotelové turistické komplexy větších hotelových společností budou pro hosty turistických ubytovacích zařízení definovat další poskytovatele zdravotní péče především prostřednictvím organizace turistických ordinací, respektive ordinací, které budou příslušné k jednotlivým ubytovacím zařízením.
  • V oblastech přijímajících turisty zajistí místní štáby civilní ochrany a zdravotní střediska kapacity pro včasnou diagnostiku COVID-19.
  • Místní štáby civilní ochrany a zdravotní střediska zajistí možnost odběru stěrů při podezření na COVID-19 v příslušných ambulancích nebo případně během domácích návštěv hostů v ubytovacích zařízeních.
  • Místní štáby civilní ochrany, zdravotní střediska a lékařská pohotovostní služba zajistí přepravu hostů, kteří onemocněli, k lékaři primární péče a do nemocnice.
  • Regionální a místní štáby civilní ochrany a jednotky regionální a místní samosprávy zajistí pro pacienty s COVID-19, jejichž klinický obraz nevyžaduje hospitalizaci, organizovanou izolaci a pro zdravé kontakty nemocných, kteří musí být v karanténě / sebeizolaci, organizovanou karanténu / sebeizolaci.
  • Na webových stránkách obcí, měst a žup a jejich turistických sdružení budou v chorvatštině, angličtině a jazycích turistů, jež tato letoviska navštěvují nejvíce, zveřejněny kontaktní informace (telefonní čísla) a ordinační doba příslušných lékařských ordinací / ambulancí pečujících o turisty.

 1. Při podezření na infekční onemocnění COVID-19 u návštěvníka ubytovacího zařízení platí následující:
  • Odpovědná osoba, respektive jím pověřená osoba v ubytovacím zařízení informuje o onemocnění hosta lékaře ve smluvní ambulanci nebo lékaře v turistické ambulanci (dále jen „příslušný lékař“) za účelem provedení prohlídky.
  • Pojme-li příslušný lékař při prvním kontaktu podezření, že osoba je infikována virem SARS-CoV-2, požádá odpovědná osoba ubytovacího zařízení hosta o setrvání v ubytovací jednotce se zavřenými dveřmi a zajistí nemocnému hostovi lékařskou (chirurgickou) roušku a papírové kapesníky v dostatečném množství a dá hostovi pokyn, aby nevycházel z pokoje až do lékařské prohlídky (příchod lékaře na domácí návštěvu nebo organizovaný převoz nemocného hosta do ordinace lékaře) a obdržení dalších pokynů.

 

  • Prohlídkou pacienta stanoví příslušný lékař, zda jsou splněna kritéria pro podezření na COVID-19 a dále v závislosti na klinickém stavu hosta určí, zda je nutné zavolat epidemiologa.
  • Při podezření na COVID-19 je odebrán nebo zorganizován odběr stěru pro včasnou diagnostiku infekce COVID-19 a nemocnému hostovi a jeho blízkým kontaktům je nařízena izolace v ubytovacích jednotkách, dokud nepřijdou výsledky testů.
  • Zaměstnanci ubytovacího zařízení, respektive poskytovatelé ubytovacích služeb v soukromí do pokoje, v němž je osoba s podezřením na COVID-19, a pokoje, v němž jsou její blízké kontakty, nevstupují a hosté jsou informováni, že výměna ložního prádla, jakož i úklid pokoje nebudou probíhat v obvyklých intervalech a obvyklým způsobem. Každý takový host musí v pokoji / prostoru, v němž pobývá, sám udržovat čistotu prostředky, které mu ubytovací zařízení ponechá k dispozici. Podávání jídel bude probíhat donesením na pokoj a hosté, kteří nemají polopenzi nebo plnou penzi, si jídla budou kupovat (objednávat) z restaurace ubytovacího zařízení za účelem kontroly vstupů a výstupů z / do ubytovacího zařízení / pokoje s donáškou jídla před dveře pokoje / apartmánu. V menších či ubytovacích zařízeních apartmánového typu bude pro hosta donášku jídla a dalších potřeb ke dveřím pokoje organizovat a kontaktovat příslušnou zdravotnickou službu majitel nebo osoba odpovědná za ubytování.
  • Pokud je během čekání na výsledky testu na COVID-19 nutný kontakt s nemocným hostem, je určena jedna osoba, která se bude tomuto hostovi věnovat za povinného nošení ochranné lékařské roušky a rukavic a udržování fyzické vzdálenosti od pacienta.
  • Roušky, rukavice a podobné ochranné prostředky je třeba ihned po použití vyhodit do odpadkového koše s víkem, do nějž jsou vloženy dva plastové sáčky na odpad. Po vyhození ochranných prostředků do koše si pracovníci umyjí ruce mýdlem a vodou nebo si je vydezinfikují.
  • Hosté, kteří jsou součástí stejné skupiny nebo stejné rodiny s nemocným, musí také zůstat ve svých pokojích, dokud není navázán kontakt s příslušným lékařem a dokud nepřijdou nálezy, pojme-li lékař podezření na COVID-19.
  • Pokud lékař zjistí, že host není infikován COVID-19, určí mu léčbu pro jeho stav, sebeizolace pro hosta a jeho blízké kontakty se ruší a host se může po zařízení volně pohybovat, pokud to dovoluje jeho zdraví a ochrana zdraví ostatních hostů v turistickém zařízení.
 1. V případě potvrzení infekčního onemocnění COVID-19 u hosta platí následující:

 

  • Host, jemuž byl COVID-19 potvrzen a jeho zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, je přepraven do zdravotnického zařízení v souladu s pokynem lékaře v závislosti na závažnosti onemocnění za použití osobního vozidla, organizované přepravy nebo sanitky. V případě náhlého výskytu závažných život ohrožujících příznaků je zavolána lékařská pohotovostní služba. Přeprava veřejnou dopravou NENÍ POVOLENA.
  • Po dohodě s příslušným lékařem se domácím hostům, u nichž bylo onemocnění COVID-19 potvrzeno s mírnými příznaky nebo kteří příznaky nemoci nemají, doporučuje umístění do izolace ve vlastním ubytování (doma), vlastní dopravou a bez použití veřejné dopravy, pokud to je možné. V tom případě je další péče o nemocného vedena jejich zvoleným lékařem nebo příslušným lékařem podle místa izolace (po konzultaci s příslušným epidemiologem).
  • Domácí hosté, kteří jsou v kontaktu s nemocným, jedou domů do sebeizolace, o což se dále stará jejich zvolený lékař (po konzultaci s příslušným epidemiologem).
  • Zahraniční host s potvrzeným onemocněním COVID-19, jehož zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci, a domácí host s potvrzenou infekcí COVID-19, který doma nemá podmínky pro izolaci, budou ubytováni v obci v organizovaném izolačním ubytování, které je pro takové potřeby poskytnuto místní samosprávou, způsobem, že jsou hosté přemisťováni do předem připraveného zařízení vhodného pro pobyt v izolaci (zařízení určená a vybavená místním krizovým štábem nebo místní samosprávou mohou být apartmány, domy, mobilní domy, koleje atd.), o což se dále stará lékař příslušný pro ubytovací zařízení (po konzultaci s příslušným epidemiologem). Totéž platí pro hosty, kteří jsou blízkými kontakty nemocného a kteří potřebují zorganizovat karanténu / sebeizolaci.
  • Zahraniční hosté, jimž bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, a zahraniční hosté blízké kontakty pacienta s COVID-19 se mohou před vypršením izolace nemocného, respektive karantény / sebeizolace zdravých blízkých kontaktů vrátit do svých zemí po konzultaci s orgány ochrany veřejného zdraví jejich země původu prostřednictvím systému IHR (mezinárodní zdravotnické předpisy) a dohody o způsobu a financování jejich převozu do domovských zemí.
  • Zaměstnanec, respektive osoba v soukromí, kde je poskytována ubytovací služba, jemuž byl potvrzen COVID-19, musí v závislosti na závažnosti onemocnění podstoupit nemocniční léčbu nebo izolaci u sebe doma či v organizované izolační jednotce.
  • Zaměstnanec, respektive osoba v soukromí, kde je poskytována ubytovací služba, kteří byli v blízkém kontaktu s osobou, jíž byl potvrzen COVID-19, musí podstoupit izolaci u sebe doma nebo v organizované izolační jednotce pro zdravé kontakty pacientů s COVID-19.
  • O ukončení izolace a zdravotní stav se stará příslušný lékař, jenž izolaci nebo karanténu / sebeizolaci předepsal.
Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.